Egzekucja pieniężna

Jest podstawowym obowiązkiem komornika. Wierzyciel kierując do komornika sądowego wniosek wraz z załączonym do niego tytułem wykonawczym, może żądać wyegzekwowania należności w nim określonej.

Egzekucja w tym przypadku prowadzona jest dopuszczalna z następujących sposobów egzekucji:

 • egzekucja z ruchomości,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja z rachunków bankowych,
 • egzekucja z wierzytelności,
 • egzekucja z innych praw majątkowych,
 • egzekucja z nieruchomości,
 • uproszczona egzekucja z nieruchomości
 • Spis Inwentarza

  Spis inwentarza to dokument sporządzany przez komornika sądowego. Jest dokumentem urzędowym, który daje gwarancję prawdziwości zawartych w nim informacji. Sporządzenie spisu inwentarza jest niezbędne, aby spadkobierca mógł w pełni skorzystać z dobrodziejstwa inwentarza tzn. aby odpowiadał za ewentualne długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości nabytego spadku.

  Zabezpieczenie roszczeń

  Uprawniony przed uzyskaniem tytułu wykonawczego może wnieść o zabezpieczenie swojego roszczenia, kierując do komornika sądowego wniosek o zabezpieczenie.

  Wniosek o zabezpieczenie jest dopuszczalny, gdy uprawniony dysponuje:

 • postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności,
 • nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym (art. 492 k.p.c.),
 • europejskim nakazem zabezpieczenia na rachunku bankowym.
 • Wszczęcie przez komornika postępowania zabezpieczającego pozwala zabezpieczyć interes przyszłego wierzyciela do czasu zakończenia sporu ze stroną przeciwną.

  Protokół stanu faktycznego

  Protokół stanu faktycznego zawiera stwierdzenie panującego stanu rzeczy, a więc jest to obiektywny opis rzeczy, zdarzenia bądź faktu (np. przedstawienie powierzchni nieruchomości, wskazanie szczegółowego położenia ruchomości). Ma on moc dokumentu urzędowego, może on być wykorzystywany jako dowód w postępowaniu sądowym.

   

   

  Zgodnie z art. 3 punkt 3 ustawy o komornikach sądowych komornikom powierza się następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne I niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.


  Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

  1. na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  2. sporządza protokół stanu faktycznego;
  3. na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

  Call Now Button